Obchodní podmínky

Obchodní podmínky ve formátu PDF

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní společnost Tribound Creative s.r.o., se sídlem Vídeňská 11/127, 619 00 Brno, IČ: 04821807, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 92112 (dále též „Provozovatel“) je provozovatelem internetové aplikace „PřihlásímSe“, která představuje pracovní nástroj pro školy a slouží především k evidenci uchazečů a správě přijímacích a talentových zkoušek (dále též „Aplikace“) a která je dostupná na internetové adrese „prihlasimse.cz“ (dále též „Internetové stránky“).

1.2. Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek Provozovatele (dále též „Obchodní podmínky“) rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která za účelem užívání Aplikace uzavírá s Provozovatelem smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (dále též „Uživatel“).

1.3. Obsahem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí údaje, data či jiný obsah, které Uživatel prostřednictvím Aplikace, resp. uživatelského účtu, šířil, uvedl, zobrazoval či uložil (dále též „Obsah“).

1.4. Aplikaci je Uživatel oprávněn užívat pouze na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi Uživatelem a Provozovatelem, přičemž způsob uzavření takové smlouvy je upraven v těchto Obchodních podmínkách (dále též „Smlouva“).

1.5. Práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace se řídí Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Ustanovení Obchodních podmínek jsou ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí každé Smlouvy, která bude uzavřená v souladu s Obchodními podmínkami. Provozovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. O této změně je Provozovatel povinen informovat Uživatele alespoň 14 dní před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek, a to některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek. Pokud Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí a svůj nesouhlas sdělí Provozovateli nejpozději do nabytí účinnosti takové změny Obchodních podmínek některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. 10.4. Obchodních podmínek, je pro Uživatele závazné dosavadní znění Obchodních podmínek. Pokud svůj nesouhlas Provozovateli nesdělí ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí.

1.6. Provozovatel a Uživatel jsou v těchto Obchodních podmínkách dále označeny jako „smluvní strany“.

1.7. Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn po uzavření Smlouvy převést veškerá svá práva k Aplikaci (včetně příslušné domény) na třetí osobu. V takovém případě dojde k přechodu veškerých práv a povinností ze Smlouvy z Provozovatele na takovou třetí osobu, aniž by došlo k zániku Smlouvy; s tímto postupem Uživatel předem vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 1895 občanského zákoníku.

1.8. Uživatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že je podnikající osoba, která vystupuje ve vztahu k Provozovateli v souvislosti se svojí podnikatelskou činností, a současně bere na vědomí, že mu z tohoto důvodu nepřísluší práva spotřebitele ve smyslu občanského zákoníku.

2. Aplikace a její tarify

2.1. Aplikaci poskytuje Provozovatel k užívání Uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření Smlouvy. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry Aplikace bez předchozího upozornění Uživatele, a Uživatel to bere na vědomí a souhlasí s tím. Pro vyloučení případných pochybností berou smluvní strany na vědomí, že Provozovatel je oprávněn ke změnám a úpravám uvedeným v předchozí větě i ve vztahu ke stávajícímu Uživateli, se kterým již byla uzavřena Smlouva (nikoli tedy pouze k budoucímu Uživateli).

2.2. Provozovatel nabízí placené tarify. Při uzavírání Smlouvy si Uživatel vybere na Internetových stránkách některý z tarifů dle aktuální nabídky Provozovatele.

2.3. Uživatel je povinen za užívání Aplikace platit úplatu ve výši, kterou Provozovatel uvádí v souvislosti s určitým tarifem na Internetových stránkách, přičemž její výše může být závislá na druhu tarifu. U placených tarifů je Provozovatel oprávněn měnit výši úplaty, a to pro budoucí období, na které nebyla Uživatelem zaplacena úplata.

2.4. Provozovatel je oprávněn rovněž své tarify zrušit.

2.5. Jakmile Uživatel přesáhne limitů stanovených pro již předplacený tarif, které jsou uvedeny na Internetových stránkách, může být Provozovatelem vyzván, aby přešel na tarif vyšší třídy.

3. Způsob uzavření Smlouvy

3.1. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí Uživatel.

3.2. Provozovatel činí na svých Internetových stránkách veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

3.3. Za účelem uzavření Smlouvy je Uživatel povinen na Internetových stránkách v objednávkovém formuláři vyplnit údaje požadované provozovatelem. V tomto formuláři budou současně Uživateli zpřístupněny tyto Obchodní podmínky, a to v takovém formátu, který umožňuje jejich uložení v datové podobě na elektronické zařízení s možností jejich pozdějšího zobrazení. Uživatel se zavazuje, že si tyto Obchodní podmínky vytiskne či uloží. Odesláním vyplněného formuláře Uživatel projevuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem.

3.4. Veřejný návrh Smlouvy je akceptován okamžikem, kdy Uživatel odešle vyplněný formulář v souladu s předchozím odstavcem. K uzavření Smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany Provozovatele. Ke zřízení uživatelského účtu dojde nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí platby. Okamžikem uzavření Smlouvy nabývá Smlouva své účinnosti.

4. Předmět Smlouvy

4.1. Na základě Smlouvy Provozovatel poskytuje Uživateli právo užívat Aplikaci, a to v rozsahu závislém na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil.

4.2. Uživateli na základě Smlouvy vzniká povinnost za užívání Aplikace platit Provozovateli úplatu v závislosti na druhu tarifu, který si Uživatel zvolil, a to ve výši a za podmínek blíže uvedených v aktuální nabídce Provozovatele a v těchto Obchodních podmínkách.

5. Užívání Aplikace

5.1. Pro účely zřízení uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy je Uživatel povinen sdělit Provozovateli úplné a pravdivé informace. Rovněž je Uživatel povinen uvést úplné a pravdivé informace do svého uživatelského účtu. Dále je Uživatel povinen Provozovateli sdělit neprodleně jakékoliv změny těchto informací.

5.2. Uživatel se zavazuje neužívat Aplikaci žádným způsobem, kterým by jakkoliv narušoval práva Provozovatele či třetích osob nebo kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je Uživateli zakázáno:

5.2.1. odesílat prostřednictvím Aplikace v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Provozovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy;

5.2.2. prostřednictvím Aplikace zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Provozovatele;

5.2.3. užívat Aplikaci k nezákonným činnostem;

5.2.4. odesílat prostřednictvím Aplikace hromadná sdělení či spamy.

5.3. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k užívání Aplikace, zejména se zavazuje, že je nesdělí či jinak nezpřístupní třetí osobě a neumožní ji ani přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Provozovateli, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové.

5.4. Bez vědomí a souhlasu Provozovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu.

5.5. Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Provozovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Provozovatele uvedené na Internetových stránkách. Technická podpora Provozovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace či telefonicky, a to dle volby Provozovatele.

5.6. Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem hackovat, měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace či souvisejícího softwaru či hardwaru.

5.7. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu upgrade a údržby Aplikace, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek mimo jiné (i) porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo (ii) nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.

5.8. Pokud Uživatel svůj Obsah sdílí s jinými osobami, souhlasí s tím, že všichni, se kterými je Obsah sdílen, jej mohou zdarma používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, přenášet, zobrazovat a komunikovat.

5.9. Uživatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní oprávnění užívat Aplikaci, a souhlasí s tím, že Aplikaci mohou užívat i jiné osoby včetně samotného Provozovatele.

6. Odpovědnost Provozovatele

6.1. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití Obsahu, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy. Uživatel souhlasí s tím, že je povinen si zajistit zálohu veškerého Obsahu prostřednictvím vlastního zálohování dat.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.

6.3. Provozovatel nenese odpovědnost za Obsah. Za Obsah odpovídá výlučně Uživatel.

7. Platební podmínky

7.1. Provozovatel umožní Uživateli užívat Aplikaci v rozsahu, který je spojen s určitým placeným tarifem, až poté, co Uživatel zaplatí Provozovateli úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem.

7.2. Úplata za užívání Aplikace bude placena formou předplatného na určité časové období (dále též „Předplatné“).

7.3. Uživatel má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení úplaty bez udání důvodu po dobu 14 dní ode dne zřízení uživatelského účtu. Toto právo zaniká pokud uživatel prokazatelně využil Aplikaci k účelům uvedeným v Úvodních ustanoveních. Úplata bude vrácena bankovním převodem na účet Uživatele do 30 dnů.

7.4. Pokud bude Aplikace v případě placeného tarifu Uživateli prokazatelně nedostupná v rámci jednoho kalendářního měsíce v součtu více než 48 hodin, je Uživatel oprávněn požadovat po Provozovateli slevu, která se stanoví následujícím způsobem:

7.4.1. v případě, že bude Aplikace nedostupná více než 48 hodin a méně než 360 hodin, ve výši 50 % z částky připadající na jeden měsíc;

7.4.2. v případě, že bude Aplikace nedostupná více než 360 hodin, ve výši 100 % z částky připodající na jeden měsíc.

8. Trvání Smlouvy a zrušení uživatelského účtu a omezení užívání Aplikace

8.1. Smlouva uzavřená na základě těchto podmínek je uzavřena na dobu určitou. 8.2. K zániku Smlouvy dochází mimo jiné zrušením uživatelského účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy.

8.2. K zániku Smlouvy dochází mimo jiné zrušením uživatelského účtu; tím nejsou dotčeny důvody zániku Smlouvy vyplývající z právní úpravy.

8.3. Uživatel je oprávněn kdykoliv zrušit svůj uživatelský účet.

8.4. Uživatelský účet může být zrušen po vzájemné dohodě Provozovatele a Uživatele.

8.5. Pokud Uživatel poruší jinou povinnost stanovenou v Obchodních podmínkách, nežli je povinnost platit úplatu, je Provozovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele okamžitě:

8.5.1. zamezit či omezit Uživateli užívání Aplikace nebo

8.5.2. Uživateli zrušit uživatelský účet.

8.6. Provozovatel není povinen Uživateli vrátit úplatu, která již byla Uživatelem zaplacena, v případě, že:

8.6.1. Uživatel zruší svůj uživatelský účet, aniž by Provozovatel porušoval některou ze svých povinností;

8.6.2. Provozovatel zruší Uživateli uživatelský účet z důvodu, že Uživatel porušoval své povinnosti vyplývající ze Smlouvy či z Obchodních podmínek.

8.7. Po zrušení uživatelského účtu, resp. po zániku Smlouvy, je Provozovatel oprávněn (nikoli povinen):

8.7.1. odstranit veškerý Uživatelův Obsah; v takovém případě nemá Uživatel vůči Provozovateli právo na jakoukoliv náhradu; nebo

8.7.2. ponechat Uživatelův Obsah v rámci Aplikace.

8.8. Volba dle odstavce 8.7. přísluší Provozovateli případně vyplyne ze vzájemné dohody mezi Provozovatelem a Uživatelem.

8.9. Zrušení uživatelského účtu, resp. zánik Smlouvy z jiného důvodu, nemá vliv na povinnost Uživatele zaplatit Provozovateli veškeré dlužné částky.

8.10. Uživatel bere na vědomí, že pokud Provozovatel v souladu s Obchodními podmínkami omezí Uživateli užívání Aplikace, může být Obsah či jeho část Uživateli nedostupná.

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů Uživatele je Provozovatelem poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o ochraně osobních údajů“).

9.2. Uživatel výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě v rozsahu, v jakém je poskytl Provozovateli (dále též „Osobní údaje“). Souhlas se zpracováním Osobních údajů je poskytnut na dobu nezbytně nutnou k uplatnění a splnění všech práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a z platných a účinných právních předpisů.

9.3. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Provozovatelem jakožto správcem ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů, a to pro účely plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a z platných a účinných právních předpisů. Uživatel bere na vědomí, že zpracováním Osobních údajů může Provozovatel za podmínek uvedených v Zákoně o ochraně osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

9.4. Uživatel potvrzuje, že byl Provozovatelem v souladu s ustanovením § 11 Zákona o ochraně osobních údajů řádně informován o zpracování Osobních údajů a svých právech.

9.5. Uživatel potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

9.6. Uživatel souhlasí s tím, že Aplikace ukládá Obsah a Osobní údaje Uživatele a že ty mohou být ukládány a zálohovány i v zařízeních třetích osob.

9.7. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům či Obsahu jednotlivých Uživatelů a tyto Osobní údaje či Obsah zneužijí nebo je zpřístupní jiným osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

9.8. Aplikace může uchovávat IP adresu Uživatele a zasílat či používat cookies.

9.9. Provozovatel může využívat Obsah a Osobní údaje za účelem zlepšování a individualizace možností a nastavení Aplikace. Osobní údaje Provozovatel může používat také ke komunikaci s Uživatelem, například při podávání informací o Aplikaci.

9.10. Uživatel souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou adresu či prostřednictvím uživatelského účtu zasílána obchodní či jiná sdělení Provozovatele, a to prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a s vědomím, že jej může kdykoliv bezplatně odvolat. Souhlas je udělen na dobu neurčitou.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky.

10.2. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

10.3. V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 se smluvní strany dohodly, že případné spory vyplývající ze Smlouvy budou rozhodovány soudy České republiky.

10.4. Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná podle těchto Obchodních podmínek mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž k e-mailové komunikaci bude využita e-mailová adresa Provozovatele zveřejněná na Internetových stránkách a e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl při zřizování uživatelského účtu, popř. kterou následně sdělil Provozovateli.

10.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených Smlouvou, nebo v rámci postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah Smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos Smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana touto Smlouvou zavázala.

10.6. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.

10.7. Uživatel prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle odst. 3.4. těchto Obchodních podmínek. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.

10.8. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 12. 2016.